Contact

ERES AUTOMATION, s. r. o.

Karpatské námestie 10A, Bratislava

IČO: 52 499 821

DIČ: 2121053814

Zapísaná v Okresný úrad Bratislava, číslo živ. registra: 138978/B

CEO: Radovan Šleboda

Bank information:

IBAN: SK61 0900 0000 0051 6790 8742

BIC (SWIFT): GIBASKBX

Contacts:

Contact us